6906053115 ΜΟΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΓΚΟΥΡΑ, Κόρινθος ekordale967@gmail.com